top of page

ZŠ a MŠ Třebotov

datum: objekt 2014-2019, interiér 2017

místo: Třebotov

autoři: Jan Linhart, Andrea Regnier

stav: realizace

Výstavba nové budovy ve stávajícím areálu základní a mateřské školy v Třebotově propojila dříve rozptýlené budovy. Nahradila dožívající objekt, rozšířila výukové a ostatní školní prostory a pomohla uspořádat členění a přehlednost areálu. Díky ní vznikl jednoznačný prostorový rámec pro vytvoření nového vstupu do areálu a jednotlivých jeho částí.

Nová stavba tvoří jeden architektonický celek, ale vnitřní uspořádání plní tři částečně provázané funkce. Jedná se o provoz mateřské školy (dvě oddělení propojené s jedním stávajícím), o rozšíření kapacity základní školy (tři kmenové učebny s kabinetem a družinu) a provoz školní kuchyně s jídelnou. Všechny prostory jsou logicky uspořádány tak, aby dispozičně vázaly na stávající provozy a zároveň maximálně využívaly kvalit pozemku.

Architektura objektu nabízí novou úroveň v rámci obce, ale svým usazením a tvarovými detaily (především v úrovni střechy) se snaží nenarušit měřítko navazující zástavby. Tomuto konceptu odpovídají i použité materiály. Fasády jsou členěny pomocí ploch s dřevoplastovým obkladem a zelená střecha je veřejně přístupná. V intenzivní spolupráci s investorem se podařilo naplnit cíle projektu:

Vznikly nové vnitřní i venkovní prostory pro rozvoj dětí, ale i společenských aktivit v obci.

Došlo ke zkvalitnění a zjednodušení provozu školy (bude pokračovat další etapou)

Budovu se podařilo navrhnout tak, že díky zapuštění a koncepci obytné zelené střechy se nepřišlo ani o metr zahrady, naopak užitných venkovních ploch je více než před zahájením stavby.

Podařilo se i přes rozsáhlé terénní úpravy zachovat vzrostlé stromy a především jabloně, které mají výborná jablka.

Energetická koncepce výrazně sníží finanční náklady na provoz budovy a potažmo celého areálu školy.

Za architekta bych rád zdůraznil významnou úlohu stavebníka, který svým přístupem významně napomohl celkovému výsledku. Jeho zapojení, snaha a v důležitých chvílích i pochopení pomohlo zdárnému dokončení díla. Z hlediska výše investice i z pohledu architektonického dopadu se jednalo pro obec zatím o nejvýznamnější počin. Potvrdila se schopnost citu pro důležitost architektonické úrovně, racionálního přístupu k řešení dílčích problémů i zajištění finančních prostředků včetně jejich účelného vynaložení.

bottom of page